Winkelwagen

Artikel - € 0,00

U heeft geen producten in uw winkelwagen.

Subtotaal: € 0,00

Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen
  1. In deze voorwaarden wordt BruNails B.V. handelend onder de handelsnaam Nageldecoratie.nl, gevestigd aan de Hoogaarsstraat 11, 4311ES, Bruinisse, Nederland, aangeduid als Nageldecoratie.nl en haar contractspartner als afnemer.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Nageldecoratie.nl.
  3. Naast deze algemene voorwaarden kan Nageldecoratie.nl aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden. De aanvullende voorwaarden maken deel uit van deze algemene voorwaarden.
  4. Een afnemer, die volgens deze algemene voorwaarden Nageldecoratie.nl heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk (email) op te geven orders of aangegane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.
 2. Offertes
  1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
  2. De prijsvermeldingen van Nageldecoratie.nl zijn geen offerte.
 3. Totstandkoming van de overeenkomst
  1. Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling door Nageldecoratie.nl op haalbaarheid is beoordeeld. Nageldecoratie.nl heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de afnemer dienovereenkomstig wordt ingelicht.
 4. Afbeeldingen
  1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in de website en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
  2. Alle door of in opdracht van Nageldecoratie.nl gemaakte ontwerpen, afbeeldingen, enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Nageldecoratie.nl en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.
 5. Prijzen
  1. De zaken van Nageldecoratie.nl worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van Nageldecoratie.nl. De diensten van Nageldecoratie.nl worden verricht tegen de prijs die Nageldecoratie.nl na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert
  2. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expresse komen alleen voor rekening van de afnemer wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.
 6. Verzending
  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Nageldecoratie.nl de wijze van verzending.In geval Nageldecoratie.nl de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Nageldecoratie.nl. De afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
  2. De afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen.
  3. In geval de afnemer ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie maanden nadien niet heeft afgehaald van de door Nageldecoratie.nl op te geven opslagplaats, heeft Nageldecoratie.nl het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en uit de opbrengst te verhalen al hetgeen zij van de afnemer te vorderen heeft, onverminderd de aan Nageldecoratie.nl toekomende rechten.
 7. Leveringstermijnen
  1. De levertermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van Nageldecoratie.nl.
  2. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
  3. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Nageldecoratie.nl na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Nageldecoratie.nl een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
  4. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de afnemer nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Nageldecoratie.nl. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Nageldecoratie.nl of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.
 8. Betaling
  1. De betaling van iedere bestelling kan worden uitgevoerd door bij het afrekenen in de webshop te kiezen voor één van de geautomatiseerde betalingsmethodes of via bankoverschrijving. De bestelling wordt verzonden na volledige betaling.
  2. Als u de bestelling niet betaald geeft dit Nageldecoratie.nl het recht om bestellingen na 30 dagen te annuleren.
  3. In behandeling genomen retourzendingen geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
 9. Retourzendingen/herroepingsrecht
  1. Retourzendingen in het algemeen dienen binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling schriftelijk (email) en met een korte omschrijving van de klacht aan Nageldecoratie.nl kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Nageldecoratie.nl geacht haar verplichtigingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken als juist erkent.
  2. Retourzendingen geven aan de afnemer nooit het recht om zijn betalingen op te schorten.
  3. Indien een retourzending door Nageldecoratie.nl is ontvangen, heeft Nageldecoratie.nl het recht om de afnemer te laten kiezen uit; het geleverde product vervangen door hetzelfde product, of een product met dezelfde specificaties, of een ander gelijkwaardige product, of het geleverde terug te nemen en het volledig aankoopbedrag terug te storten inclusief verzendkosten van de verzending naar de klant.
  4. De afnemer dient in een voorkomend geval Nageldecoratie.nl onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen.
  5. Eventuele terugzending van producten aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Nageldecoratie.nl aanvaardt teruggezonden zaken wanneer deze aan het door Nageldecoratie.nl op te geven adres worden afgeleverd (art. 9.6.) in de originele verpakking, ongebruikt in verband met de hygiëne en in de staat waarin Nageldecoratie.nl deze zaken aan de afnemer afleverde.
  6. Retouren dienen ter attentie van het bestelnummer of factuurnummer worden verzonden naar;

   Nageldecoratie.nl
   Hoogaarsstraat 11
   4311ES Bruinisse
   Nederland
  7. Afnemer mag zich zonder opgave van reden tot 30 dagen na aankoop herroepen. Enige voorwaarde is dat de afnemer de producten vóór het verstrijken van deze termijn van 30 dagen heeft aangeboden aan Nageldecoratie.
 10. Aansprakelijkheidsbeperking
  1. Nageldecoratie.nl, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verband houdende met de overeenkomst, welke afnemer of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is.
  2. Onverminderd het vorenstaande is Nageldecoratie.nl in ieder geval nimmer aansprakelijk:
   A: wegens niet, of niet tijdige levering
   B: voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.
   C: in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 11
   D: indien de afnemer zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt;
   F: voor bedrijfs-en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan
   G: voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen
   H: voor lichamelijk schade welke is ontstaan door oneigenlijk gebruik van geleverde producten.
  3. Indien Nageldecoratie.nl in enig geval, ondanks bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaardt Nageldecoratie.nl slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
  4. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Nageldecoratie.nl nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst.
  5. De afnemer zal Nageldecoratie.nl vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Nageldecoratie.nl.
  6. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Nageldecoratie.nl of haar leidinggevende ondergeschikten.
 11. Niet-toerekenbare tekortkomingen
  1. Indien na totstandkoming van de overeenkomst deze door Nageldecoratie.nl niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren danwel aan Nageldecoratie.nl niet bekend konden zijn, geldt zulks ten aanzien van de afnemer voor Nageldecoratie.nl als een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht).
  2. Onder omstandigheden als bedoeld onder 1 vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van Nageldecoratie.nl alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door Nageldecoratie.nl redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.
  3. Nageldecoratie.nl heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Nageldecoratie.nl is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Nageldecoratie.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Nageldecoratie.nl behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten.
  4. Nageldecoratie.nl heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de afnemer echter recht heeft op vergoeding van enige schade.
 12. Ontbinding
  1. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens Nageldecoratie.nl niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatele stelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die Nageldecoratie.nl te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
  2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft Nageldecoratie.nl het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
  3. Nageldecoratie.nl is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
  4. In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Nageldecoratie.nl schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven.
  5. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
  6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Nageldecoratie.nl verrichte prestaties, en heeft Nageldecoratie.nl onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.
 13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
  1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
  2. De bevoegde rechter binnen het Arrondissement Rotterdam neemt kennis van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Nageldecoratie.nl en afnemer, tenzij Nageldecoratie.nl er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de afnemer te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.